Polityka prywatności & regulacje RODO

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator SZEL-TECH.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Privacy policy & GDPR regulations

The following cookie policy template is copyrighted by IAB Poland. Source: http://wszystkoociasteczkach.pl/

1. Service does not collect any information by automatic means, with the exception of information contained in cookies.
2. Cookies are computer data, in particular text files, which are stored in the final device of the Service User and are designed to use the websites of the Service. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time of storing them on the terminal equipment and a unique number.
3. Entity placing cookies on the end device of Service User and accessing them is SZEL-TECH operator.

4. Cookies are used in order to:
a) adjustment of the content of the websites of the Service to the User's preferences and optimisation of use of the websites; in particular these files allow for recognition of the Service User's device and appropriate display of the website, adjusted to his/her individual needs;
b) creation of statistics which help to understand how users of the Website use websites, which enables improvement of their structure and content;

5. There are two main types of cookies used within the Service: session cookies and permanent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the final device of the User until logging off, leaving the website or switching off the software (web browser). Permanent cookies are stored in the final device of the User for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User.

6. The following types of cookies are used within the Service:
a) "necessary" cookies making it possible to use services available within the Service, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication within the Service;
b) cookies used to ensure safety, e.g. used for detecting abuses in the scope of authentication within the Service;
c) "efficiency" cookies enabling collection of information on the manner of use of the Service websites;
d) "functional" cookies which make it possible to "remember" the settings selected by a User and to personalize the User's interface, e.g. in the scope of a chosen language or region from which a User comes from, font size, appearance of the website etc;
e) "advertising" cookies which make it possible to provide Users with advertising content more suited to their interests.

7. In many cases, web browsing software (web browser) allows the storage of cookies on the User's terminal equipment by default. Users of the Website may at any time change their settings concerning cookies. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of your web browser or inform on their timely placement in the device of a User of the Service. Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in software settings (web browser).

8. The Operator of the Website informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the Website.

9. Cookies placed in Service User's end device can be also used by advertisers and partners cooperating with the Service Operator.

10. More information on cookies is available at http://wszystkoociasteczkach.pl/.